Informacja dla Uczniów i Rodziców Powrót do strony
głównej


  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

 1. administratorem danych osobowych uczniów jest Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk nad Wartą Września 1939 Roku w Rzechcie, Rzechta 84, 98-200 Sieradz,
 2. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 3. dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 5. każdy uczeń posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
 6. rodzic ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
 8. nad bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych czuwa
 9. Inspektor Ochrony Danych – Tomasz Dygała,
  kontakt: iod@ugsieradz.com.pl