Wstecz Uczniowski Klub Sportowy „LIDER” Powrót do strony
głównej

Rys. Lider Uczniowski Klub Lider przy szkole Podstawowej w Rzechcie w ramach współpracy z instytucjami pozarządowymi złożył ofertę na: realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacji wypoczynku letnie go dzieci i młodzieży dotkniętych problemem alkoholowym.
W konkursie ofertowym po napisanym wniosku i rozpatrzonym wniosku komisja konkursowa przyznała na realizację tego zadania dla Uczniowskiego Klubu Lider kwotę 4. 500,00 zł.
W ramach tych zadań będą zorganizowane zawody, zakupiony sprzęt sportowy i wyjazd o charakterze sportowo-szkoleniowym.
Aleksandra Rubajczyk

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie !
Mamy To !!!

Nasz pierwszy projekt dla Uczniowskich Klubów Sportowych. Zarząd Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej zdecydował o wsparciu finansowym w kwocie 5 500 tysięcy złotych dla naszego Uczniowskiego Klubu Sportowego „LIDER”, który funkcjonuje przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Walk Nad Wartą Września 1939 roku w Rzechcie.
Wniosek został napisany, opracowany i złożony przez panią Aleksandrę Rubajczyk i spełniał wszystkie wymogi formalne i założycielskie dla Klubów Sportowych.
Dziękujemy pani Dyrektor Renacie Pawłat oraz dla pani Anecie Ciapcińskiej za wsparcie i zaangażowanie w projekt.

Drodzy uczniowie, rodzice, nauczyciele

Przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Walk Nad Wartą Września 1939 Roku w Rzechcie we wrześniu 2020 r. powstał Uczniowski Klub Sportowy „LIDER”. Założycielami Uczniowskiego Klubu Sportowego „Lider” są rodzice, nauczyciele, oraz społeczność lokalna. Uczniowski Klub Sportowy „Lider” posiada wszystkie wymagane dokumenty założycielskie NIP, REGON, STATUT oraz WŁASNY ZARZĄD.
Członkami zarządu zostali wybrani: Prezes UKS pani Magdalena Lorenc, Wiceprezes UKS pani Aleksandra Rubajczyk i Sekretarz UKS pani Aneta Ciapcińska. Jest on wpisany w Krajowy Rejestr Podmiotów Gospodarczych. Idea powołania Uczniowskiego Klubu Sportowego i rolą UKS” Lider” jest krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży oraz tworzenie dobrych warunków do uprawiania sportu, nie tylko dla najbardziej utalentowanych ale dla wszystkich chętnych uczniów oraz pozyskiwanie funduszy na rozwój sportu czy różnorodność zajęć pozalekcyjnych, wycieczek i wyjazdów dla dzieci.
Opiekunem Uczniowskiego Klubu Sportowego „Lider” przy Szkole Podstawowej w Rzechcie jest pani Aleksandra Rubajczyk.

Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego „Lider”.