Powrót do strony głównej

Szkoła aktywnie współpracuje z następującymi organizacjami: 

Jednostka Wojskowa 1551 Przejdź
Związkiem Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej Przejdź
Kołem Gospodyń Wiejskich Przejdź
Ochotnicza Straż Pożarna w Rzechcie PrzejdźPorozumienie o współpracy
pomiędzy Dowódcą Jednostki Wojskowej Nr 1551
a Szkołą Podstawową w Rzechcie.

Mając na względzie współpracę na rzecz obronności państwa i wychowanie patriotyczne młodzieży, Jednostka Wojskowa Nr 1551 w Sieradzu, reprezentowana przez Dowódcę – płk Romana Januszewskiego oraz Szkoła Podstawowa w Rzechcie, reprezentowana przez Dyrektora Renatę Pawłat, zawarli porozumienie o współpracy we wrześniu 2012r w Sieradzu.

Cele współpracy:
 1. Upowszechnianie znajomości historii oręża polskiego, patriotycznych tradycji Jednostki oraz wiedzy na temat Sił Zbrojnych i obronności Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Promowanie zawodowej służby wojskowej oraz służby w Narodowych Siłach Rezerwowych;
 3. Kształtowanie patriotycznych i pro obronnych postaw młodzieży;
 4. Podejmowanie inicjatyw zmierzających do kultywowania i pielęgnowania pamięci o żołnierzach poległych w walkach o Ojczyznę oraz wybitnych dowódcach Wojska Polskiego;
 5. Promowanie JW Nr 1551 w trakcie przedsięwzięć realizowanych przez Szkołę;
 6. Udział przedstawicieli Szkoły wraz z uczniami w uroczystościach, imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez JW Nr 1551.
Kliknij na obraz, aby powiększyć

Współpraca ze Związkiem Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych

Zadaniem szkoły jest wychowanie pokolenia dla którego Ojczyzna będzie największym dobrem. Dlatego należy kształtować u uczniów poczucie umiłowania Ojczyzny i właściwą postawę patriotyczną.
Głównym celem współpracy naszej szkoły ze Związkiem Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych jest uczestniczenie w organizowaniu wspólnych obchodów ważnych uroczystości historycznych, państwowych i kombatanckich w trosce o kształtowanie więzi międzypokoleniowej i patriotycznych postaw młodzieży.
Zarząd Koła w Sieradzu w porozumieniu z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Rzechcie powołał Szkolne Koło Przyjaciół Kombatantów. Głównym celem Szkolnego Koła jest kształtowanie poczucia patriotyzmu, kultywowanie pamięci o ludziach i żołnierzach walczących o wolność Polski, uczenie właściwych postaw i szacunku dla symboli narodowych.
W ramach współpracy uczniowie brali udział w uroczystościach w szkole i poza szkołą. Odbywali wycieczki na cmentarze, zapalali znicze, porządkowali groby. Oddali hołd tym, którzy odeszli i polegli za wolność Ojczyzny. Dzięki pracy Szkolnego Koła Przyjaciół Kombatantów uczniowie uczą się historii kraju, właściwych zachowań. Spotkania z kombatantami, uczestniczenie w uroczystościach skłaniają nas do głębszych przeżyć i wzruszeń.Do góry

Współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich

Uczniowie Szkoły współpracują z Kołem Gospodyń Wiejskich.

Głównym celem jest:

 1. Rozwijanie wartości rodzinnych związanych z wartościami kulturalnymi wspólnoty lokalnej.
 2. Kształcenie postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej.
 3. Integrowanie środowiska regionalnego.
 4. Kultywowanie tradycji, folkloru i sztuki ludowej wśród uczniów i społeczności lokalnej.

Główne zadania szkoły:

 1. Włączanie Członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w pracę na rzecz szkoły (współorganizowanie imprez szkolnych i środowiskowych).
 2. Zapraszanie na uroczystości szkolne i okazjonalne przygotowane przez uczniów szkoły.
 3. Udostępnienie budynku szkolnego członkiniom koła dla ich potrzeb.
 4. Włączenie w akcje charytatywne np. zakupienie paczek świątecznych dla dzieci z rodzin najuboższych.
 5. Udział w zajęciach z uczniami związanymi z:
  - lokalnymi i regionalnymi tradycjami, świętami, obyczajami i zwyczajami
  - sztuką ludową i folklorem
  - historią regionu.

Zamierzone efekty:

 1. Świadome i aktywne uczestnictwo w życiu wspólnoty lokalnej.
 2. Kształtowanie tożsamości narodowej w aspekcie tożsamości regionalnej.

Do góry

Współpraca z OSP

Celem współpracy Szkoły z OSP w Rzechcie jest propagowanie profilaktyki przeciwpożarowej i promowanie zawodu strażaka oraz integracja środowiska lokalnego.

Zadania:
 1. Przeprowadzenie próbnej ewakuacji PPOŻ dzieci, nauczycieli i pracowników Szkoły;
 2. Spotkania ze strażakami na terenie szkoły związane m.in. z bezpieczeństwem;
 3. Prezentowanie sprzętu strażackiego;
 4. Objęcie patronatem konkursu: „Gminny Konkurs Wiedzy Pożarniczej”;
 5. Udział uczniów i nauczycieli w różnorodnych konkursach o tematyce zapobiegania pożarom organizowanych przez OSP;
 6. Uczestniczenie w uroczystościach szkolnych.

Opracowała: Beata Skibińska