Pokaż II etap

I etap
Ponadregionalnego Projektu Edukacyjnego
„Pierwsze uczniowskie doświadczenia
drogą do wiedzy”

Powrót

        Szkoła bierze udział w Ponadregionalnym Projekcie Edukacyjnym współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa pt. „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, który trwać będzie przez okres 3 lat.
Głównym celem Projektu jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego dzieci rozpoczynających naukę szkolną odbywać się będzie poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.
Koncepcja Projektu oparta jest na założeniu, że każde dziecko jest zdolne, a rolą dorosłych jest te zdolności dostrzec, rozwijać i wspierać tak, aby dziecko umiało wykorzystać je w życiu. Projekt stwarza warunki wszechstronnego rozwoju dziecka, jego kreatywności, ciekawości poznawczej i otwartości na wiedzę. Buduje motywację do nauki, rozwija własny potencjał intelektualny, dostaje szansę lepszego startu szkolnego oraz może korzystać z bogatego zestawu środków dydaktycznych. Od września do grudnia 2009r z zajęć dodatkowych wynikających z Projektu korzysta 16 uczniów kl. II. Zajęcia te prowadzi R. Pawłat.

Opracowała: Renata Pawłat


Kliknij na obraz, aby powiększyć